Energy

Recommended articles

Shuiliang Chen, Shuijian He, Haoqing Hou (2013) Electrospinning Technology for Applications in Supercapacitors, Current Organic Chemistry, doi:10.2174/1385272811317130007

Jayaraman Sundaramurthy, Ning Li, P. Suresh Kumar, Seeram Ramakrishna (2014) Perspective of electrospun nanofibers in energy and environment, Biofuel Research Journal, doi:10.18331/BRJ2015.1.2.3

Sara Cavaliere (2015) Electrospinning for advanced energy and environmental applicationsedited, Electrospinning for Advanced Energy and Environmental Applications, doi:10.1201/b18838

Xiaomin Shi, Weiping Zhou, Delong Ma, Qian Ma, Denzel Bridges, Ying Ma, Anming Hu (2015) Electrospinning of Nanofibers and Their Applications for Energy Devices, Journal of Nanomaterials, doi:10.1155/2015/140716

Qin Liu, Jinghui Zhu, Liwen Zhang, Yejun Qiu (2018) Recent advances in energy materials by electrospinning, Renewable and Sustainable Energy Reviews, doi:10.1016/j.rser.2017.05.281